Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego konkursu z języka angielskiego

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

 1. Na stopień rejonowy i wojewódzki konkursu może się zgłosić wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konkursu nie może przyjść na konkurs, jeżeli przebywa w domu z osobą
  na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun/Nauczyciel nie może wejść z uczestnikiem konkursu na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Stopnie rejonowe i wojewódzkie konkursów przedmiotowych odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym.
 5. Podczas trwania konkursu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1) zdający
  2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie konkursu, tj. członkowie Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej lub osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania konkursu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie konkursu
  (np. komputery, sprzęt medyczny)
  3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów/nauczycieli uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania konkursu wydał przewodniczący Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 7. Uczestnicy konkursu nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. książek, maskotek.
 8. Rozwiązania zadań konkursowych rejonowego/wojewódzkiego stopnia konkursu powinny być przeprowadzone i zapisywane wyłącznie na arkuszach przygotowanych i dostarczonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
 9. Podczas konkursu uczestnik może mieć na stoliku przybory do pisania (zgodne z regulaminem danego konkursu) oraz wodę i kanapkę/batonik  (jeśli przyniesie je ze sobą). Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych osób. Wszystko inne, w tym wyłączony telefon komórkowy, powinno być zamknięte w plecaku/torbie ustawionym obok stolika. Okrycia wierzchnie uczniowie mają przy sobie na krześle.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczestnicy konkursu zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Po wejściu do szkoły należy okazać dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe, np. ważna legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem.
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 13. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. Uczestnicy konkursu są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie konkursu) uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3) kończy pracę z arkuszem konkursowym i wychodzi z sali.
 15. Przewodniczący Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, członkowie Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu konkursu np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali, w której odbywa się konkurs, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg konkursu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 16. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
  1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
  2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
  3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
  4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych
  5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatnematerialy-o-koronawirusie/.

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Konkurs może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie konkursu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
 4. Ławki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 5. Miejsca dla członków Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczestników konkursu oraz od pozostałych członków Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (podczas gdy uczestnicy konkursu rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w taki sposób,
  aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy uczestników konkursu.
 6. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczestników konkursu oraz po konkursie, dbając o zapewnienie komfortu piszących.
 7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 8. Ławki oraz krzesła w sali należy dezynfekować przed i po konkursie.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Przed rozpoczęciem konkursu należy poinformować uczestników o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1) zakazie kontaktowania się z innymi uczestnikami
  2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem konkursowym
  3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczestników po zakończonym konkursie.
 11. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 12. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u uczestnika konkursu, przewodniczący Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów uczestnika o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczestnik powinien udać się do domu transportem prywatnym.
 13. Po zakończeniu konkursu zaleca się aby członkowie Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej sprawdzali prace w rękawiczkach.
Data dodania: 2021-02-11 10:41:53
Ilość wyświetleń: 78

Materiały dla uczniów

przydatne informacje
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej