Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła po okresie przygotowawczym i spełnieniu koniecznych warunków w październiku 2011 roku została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W listopadzie 2013 roku otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”. W dalszym ciągu realizujemy zadania związane z promocją zdrowia.

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: - dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej - podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi - tworzenia zdrowego środowiska. Upowszechnienie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących Zdrowie odbywa się w oparciu o pięć standardów, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promocji zdrowia.

 

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Szkołą promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom ) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
  2.  Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców ) i społeczności lokalnej - skuteczności i długofalowości działań.
  3.  Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
  4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej.
  5.  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

PODSTAWOWE ZADANIA.

Propagowanie zdrowego stylu życia Tworzenie nawyków prozdrowotnych Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie Uświadamianie uczniom, nauczycielom i rodzicom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną ( Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Stacja Sanepidu, Szpital Miejski, Przychodnie). Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej Dbałość o środowisko fizyczne szkoły. W skład Zespołu Promocji Zdrowia wchodzą:

1. Ewa Lemańczyk – koordynator

2. Wiesława Czaja – pielęgniarka

3. Grzegorz Esz

4. Jolanta Rodziewicz – Klawińska

Działania podejmowane przez Zespół Promocji Zdrowia ulegają ciągłej ewaluacji , zmianom, dostosowaniu do zmieniających się wymagań i potrzeb społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. W naszej szkole : Kształtujemy i umacniamy zachowania sprzyjające zdrowiu Zwiększamy świadomość i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Promujemy zdrowy styl życia.

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook