Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku na rok szkolny 2020/2021

W związku z sytuacj epidemiczną jaka ma miejsce na terenie naszego kraju poniżej regulamin postępowania rekrutacyjnego wraz ze zmienionym harmonogramem rekrutacji do naszego nowego oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII.

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku na rok szkolny 2020/2021

 

            Właściwością oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku będzie intensywna nauka języka angielskiego 5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim, który będzie drugim językiem nauczania  w oddziale, oraz część treści programowych biologii, historii (z wyłączeniem historii Polski)  i matematyki prowadzona w języku angielskim.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego     do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),
 • Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 30.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2020/2021,

opracowano Regulamin postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku na rok szkolny 2020/2021 w poniższym brzmieniu:

 • 1. Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa:

1) zadania komisji rekrutacyjnej,

2) terminarz postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku na rok szkolny 2020/2021, zwanej dalej „szkołą”,

3) warunki sprawdzianu predyspozycji językowych,

4) zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku, na rok szkolny 2020/2021,

5) tryb odwoławczy.

 1. W przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy i rozporządzenia przywołanych jako podstawa prawna regulaminu.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 • 2. Komisja Rekrutacyjna
 • Postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego klasy VII przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz jej członkowie, będący nauczycielami szkoły.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 
 •  a) weryfikacja wniosków wraz z załączonymi dokumentami pod względem kompletności i poprawności formalnej;             
 •  b) przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych oraz ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu;         
 • c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII; 
 • d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, a w przypadku niedokonania pełnego naboru, również informację o liczbie wolnych miejsc;     
 • e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;                 
 • f) sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydatów do oddziału dwujęzycznego klasy VII w przypadku złożenia przez rodziców wniosków o sporządzenie takiego uzasadnienia;           
 • g) przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w oddziale dwujęzycznym klasy VII pozostaną wolne miejsca.
 • 3. Terminarz postępowania rekrutacyjnego

                                                     

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku  wraz z dokumentami

od 01.06.2020

do 03.07.2020

od 05.08.2020

do 07.08.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków   o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII oraz dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1148)

 

do 07.07.2020

 

do 07.08.2020

3.

Przeprowadzenie  sprawdzianu predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez  Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 9  im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku

14.07.2020 

godz. 15.00

11.08.2020 

godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik  ze sprawdzianu predyspozycji językowych

 

do 16.07.2020

 

13.08.2020

5.

Uzupełnienie wniosku  przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, o świadectwo promocyjne do klasy VII

 

do 24.07.2020

 

Złożenie wraz

z wnioskiem

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

28.07.2020

 

 

13.08.2020

 

7.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30.07.2020

do godz. 15.00

do 14.08.2020

do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.07.2020

18.08.2020

 

Zebranie z rodzicami kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. godz. 17:00 w siedzibie szkoły.

 • 4. Warunki sprawdzianu predyspozycji językowych
 1. Sprawdzian predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku na rok szkolny 2020/2021 został przygotowany przez nauczycieli szkoły.
 2. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu predyspozycji językowych będą rozwiązywać test badający znajomość słownictwa, struktur gramatycznych oraz wybranych umiejętności językowych. Sprawdzian jest diagnozą ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku. Jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w siedzibie szkoły w terminie zgodnym z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.
 4. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych w ustalonym terminie.
 5. Kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację.
 6. Czas trwania sprawdzianu predyspozycji językowych 90 minut.
 7. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych uzyskują kandydaci, którzy osiągnęli co najmniej 41 punktów na 80 możliwych do uzyskania.
 8. Komisja rekrutacyjna ma prawo obniżenia progu wymagań sprawdzianu predyspozycji językowych.
 • 5. Zasady postępowania rekrutacyjnego
 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej prowadzone jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydata poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII:

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (druki można otrzymać w sekretariacie szkoły lub Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka);

2) dokumenty, które można dołączyć do wniosku:

 1. a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) – dotyczy kandydata, rodziców lub rodzeństwa kandydata,
 3. c) oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. d) oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.).

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3) Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych uzupełniają wniosek o świadectwo promocyjne do klasy VII.

 1. Do oddziału dwujęzycznego klasy VII przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów tej szkoły, którzy:
 2. a) otrzymali promocję do klasy VII,
 3. b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 3, niż liczba miejsc w oddziale dwujęzycznym, o którym mowa w ust. 3, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów (maksymalnie 141 punktów):

1) za wynik sprawdzianu predyspozycji językowych - maksymalnie 80 punktów;

2) za oceny wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wyrażone w stopniu:

 1. a) celującym – 18 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – 17 punktów,
 3. c) dobrym – 14 punktów,
 4. d) dostatecznym – 8 punkty,
 5. e) dopuszczającym – 2 punkt,

3) za świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (liczba punktów ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4) lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 3, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 2. a) wielodzietność rodziny kandydata,
 3. b) niepełnosprawność kandydata,
 4. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 5. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 6. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 7. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 8. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 1 punkt.

 1. Jeżeli po zakończeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale dwujęzycznym klasy VII, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Stosuje się odpowiednio kryteria określone w ust. 3, 4 i 5.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziale dwujęzycznym klasy VII, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, do którego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 3. Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2020 r. po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale dwujęzycznym klasy VII.
 • 6. Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

 

 

Data dodania: 2020-06-25 17:14:54
Data edycji: 2020-06-22 17:15:56
Ilość wyświetleń: 410

Materiały dla uczniów

przydatne informacje
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej