Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu, wydawania oraz użytkowania breloczka dostępu do budynku Szkoły

Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu, wydawania

 oraz użytkowania breloczka dostępu do budynku

Szkoły Podstawowej nr 9 im. Kazimiera Jagiellończyka w Malborku

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz usprawnienie dostępu do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku wprowadza się obowiązek korzystania z indywidualnego breloczka zbliżeniowego umożliwiającego wejście do budynku Szkoły.
 2. Do korzystania z breloczka zbliżeniowego uprawnieni są:
 • pracownicy pedagogiczni
 • pracownicy administracji i obsługi
 • uczniowie klas 4 -8

Nie wydaje się na tę chwilę breloczków uczniom klas 0-3 ze względu na zmieniony harmonogram przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły.

 1. Breloczki są aktywne i działają od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.
 2. Breloczek zbliżeniowy upoważnia:
 • pracownika szkoły – do wejścia na teren budynku w celu wykonywania powierzonych mu obowiązków
 • uczniów – do wejścia na teren szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 1. Breloczek dostępu jest indywidualnie przypisany do danego pracownika, ucznia i nie może być odstępowany i użyczany innym osobom.
 2. Wejście na teren budynku osoby nie posiadającej indywidualnego breloczka dostępu jest możliwe jedynie poprzez skorzystanie z domofonu lub dzwonka.
 3. Pobranie i korzystanie z breloczka przez uczniów i pracowników szkoły jest obowiązkowe.
 4. Za szkody spowodowane przez inne osoby, które w nieuprawniony sposób stały się użytkownikami tego breloczka, odpowiada właściciel breloczka.
 5. Teren szkoły objęty jest całodobowym monitoringiem, który rejestruje osoby wchodzące i wychodzące z budynku szkoły.
 • 2. Zasady wydawania breloczka dostępu
 1. Każda osoba uprawniona ma prawo do posiadania jednego breloczka.
 2. Breloczek wydawany jest na czas trwania cyklu nauczania ucznia w Szkole. Po upływie tego okresu następuje zwrot breloczka.
 3. Breloczek dostępu pracownika szkoły jest własnością Szkoły. W momencie ustania stosunku pracy pracownika breloczek dostępu należy zwrócić do sekretariatu szkoły.
 4. Ze względu na cel, któremu ma służyć breloczek, nie wolno udostępniać go osobom nieuprawnionym.
 5. Fakt zniszczenia, zagubienia pobranego breloczka należy niezwłocznie zgłosić do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie pod numer 55 272 22 53. Zgłoszenie takie spowoduje zablokowanie breloczka w najbliższym dniu roboczym.
 6. Za wydanie każdego kolejnego breloczka dla osoby uprawnionej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
 7. Pracownicy szkoły w przypadku zagubienia breloczka dokonują wpłaty 20 zł na konto Szkoły z dopiskiem „ opłata za duplikat breloczka dostępu – imię nazwisko pracownika.”
 8. Breloczek dostępu wszystkim upoważnionym osobom wydaje osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
 9. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła może anulować aktywność breloczka.
 10. Regulamin korzystania z breloczka dostępu do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku obowiązuje od dnia 04.10.2021 r.
 11. Posiadacz breloczka potwierdza przyjęcie breloczka dostępu własnoręcznym podpisem, który równocześnie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 • 3. Zasady korzystania z breloczka
 1. Na terenie szkoły po lewej stronie przy wejściu głównym znajduje się czytnik breloczka, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć breloczek. Pojawienie się sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia breloczka w prawidłowy sposób.
 2. Użycie breloczka przy wejściu, odnotowywane jest w systemie jako wejście osoby uprawnionej na teren budynku. Aby opuścić budynek należy nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie drzwi wyjściowych, celem zwolnienie elektro-zaczepu.
 3. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.
 4. Problemy związane z użytkowaniem breloczka dostępu należy zgłaszać do sekretariatu lub do dyrektora szkoły.
 5. Breloczka nie należy trzymać w pobliżu telefonów komórkowych, urządzeń multimedialnych, nośników danych.
 6. Znalezione breloczki należy oddać do sekretariatu szkoły.
 7. Breloczek dostępu nie upoważnia jego właściciela do:
 • bezpodstawnego poruszania się po całym budynku szkoły poza godzinami zajęć
 • Umożliwiania wejścia na teren budynku osobom nieuprawnionym

 

 • 4. Przepisy końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.
Data dodania: 2021-09-29 13:06:48
Data edycji: 2021-09-29 13:24:37
Ilość wyświetleń: 1064

Materiały dla uczniów

przydatne informacje
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej